„Problemy małych szkół. Edukacyjne wyzwania” – nowa książka

Właśnie ukazał się czwarty tom serii wydawniczej: Oblicza Małej Szkoły w Polsce i na świecie. Autorem książki pt.:  Problemy małych szkół. Edukacyjne wyzwania  jest Prof. nadzw.dr hab. Ryszard Pęczkowski, Dziekan Wydziału Pedagogicznego Uniwersytetu Rzeszowskiego.

IMG_20170825_110234

Książka otrzymała bardzo dobrą recenzję wydawniczą napisaną przez Pana Prof. dra hab. Bogusława Śliwerskiego.

recenzja-malej-szkoly

 

 

We Wstępie książki sam Autor napisał:

„(…)Jednym z obszarów, który w sposób szczególny podlegał, i nadal podlega, wszelkiego rodzaju manipulacjom władz administracji oświatowej różnego szczebla jest instytucja powszechnie określana mianem „mała szkoła”. Pojęcie to od kilkunastu lat odmieniane jest na wszystkie możliwe sposoby, używane w różnych kontekstach i sytuacjach. Jest przedmiotem dyskusji i sporów, a także coraz częściej źródłem konfliktów, najczęściej na poziomie społeczności lokalnych. Mała szkoła nigdy nie należała do obszarów szczególnego zainteresowania centralnych władz administracji oświatowej, a na poziomie samorządu terytorialnego postrzegana jest jako źródło problemów natury ekonomicznej, organizacyjnej, społecznej i pedagogicznej. Jeżeli już mała szkoła stawała się przedmiotem zainteresowania stosownych władz, to zawsze jako obszar realizacji partykularnych interesów różnych osób i grup, które często niewiele wspólnego miały z działalnością edukacyjną i realizacją konstytucyjnych i ustawowych zapisów. Ponadto mała szkoła jako kategoria pedagogiczna jest praktycznie nieobecna w dyskursach teoretycznych i empirycznych, wokół której przez lata powstało wiele mniej lub bardziej uzasadnionych opinii i ocen, z dominacja negatywnych stereotypów. (…)”.

 

Książka zawiera trzy bardzo interesujące  rozdziały.

Zakończeniu  Autor formułuje pytanie: „Czy stać nas wszystkich na kontynuację dotychczasowej polityki wobec małych szkół, polityki, która, w moim przekonaniu, jest prostą drogą prowadzącą polski system edukacji do poważnej zapaści organizacyjnej, kulturowej i społecznejOdpowiedz na to pytanie Czytelnik znajdzie w wartościowej i bardzo inspirującej – moim zdaniem – książce.

 

W monografii  możemy przeczytać także:

„(…) Mała szkoła to, jak dowodzi obserwacja praktyki szkolnej, instytucja pozbawiona w większości negatywnych cech charakterystycznych dla szkoły dużej. Mała szkoła to możliwość budowania instytucji traktowanej przez jej użytkowników nie jako obowiązek, przymus, źródło lęków i stresów, ale jako miejsce, w którym przebywanie sprawia przyjemność, w którym uczniowie i nauczyciele mają możliwość realizacji swoich potrzeb, oczekiwań i zainteresowań. To miejsce, które przestaje być zbiorem anonimowych uczniów i nauczycieli, gdzie istnieją warunki budowania grupy społecznej, w której zachodzić będą trwałe, częste i bezpośrednie interakcje nastawione na wspólne osiąganie celów. Mała szkoła to obszar wolny od narkomanii, alkoholu, agresji i przemocy, gdzie mechanizmy kontroli społecznej w bardzo skuteczny sposób przeciwdziałają każdemu zjawisku, które nie mieści się w obowiązujących normach społecznych. To także miejsce, w którym znika anonimowość ucznia, a nauczyciel staje się osobą, z którą uczniowie nie walczą, natomiast chętnie współpracują, otrzymują wsparcie i zrozumienie. Mała szkoła stwarza możliwości kreowania przez nauczyciela i uczniów własnych programów nauczania, uwzględniających zarówno indywidualne potrzeby uczniów i możliwości samych nauczycieli, jak i zasoby tkwiące w bliższym i dalszym otoczeniu społecznym, przyrodniczym, kulturowym, itp. szkoły. To miejsce budowania jej tożsamości, rozumianej jako zespół cech, które w sposób istotny odróżnia ją od innych instytucji o podobnym profilu działania[1]. To wreszcie możliwość indywidualizacji procesu kształcenia, z wykorzystaniem wiedzy o uczniu, jego możliwościach, potrzebach i zainteresowaniach.(…)”.

 

[1] R. Pęczkowski: Budowanie tożsamości szkoły. O warunkach koniecznych. W; D. Hejwosz, W. Jakubowski: Kultura popularna – tożsamość – edukacja. Kraków. 2010, s.279-291.

 

Tekst: Marta Wrońska

Zdjęcia: Marta Wrońska

This entry was posted in Aktualności. Bookmark the permalink.