Prof. nadzw. dr hab. Marta Wrońska

 

Prof. nadzw. dr hab. Marta Wrońska  Kierownik Katedry Pedagogiki Medialnej, Dyrektor Instytutu Pedagogiki  Uniwersytetu Rzeszowskiego. Habilitacja na Wydziale Studiów Edukacyjnych Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu w 2013 roku w obszarze: nauki społeczne w zakresie pedagogiki, specjalność: pedagogika medialna, technologie informacyjne. Studia w WSP w Rzeszowie; doktorat na Wydziale Dziennikarstwa i Nauk Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego. Zatrudniona od 1987 r. w Instytucie Pedagogiki WSP w Rzeszowie, od 2001 r. w Uniwersytecie Rzeszowskim. W latach 2003-05 kierownik Zakładu Edukacyjnych Zastosowań Technologii Informacyjnych i z-ca dyrektora Instytutu Pedagogiki; od 2013 prof.nadzw. i kierownik Katedry Pedagogiki Medialnej; przewodnicząca Wydziałowego Zespołu ds. Zapewniania Jakości Kształcenia, członkini Senackiej Komisji UR ds. Nauki. Członkini Zespołu Pedagogiki Medialnej przy Komitecie Nauk Pedagogicznych Polskiej Akademii Nauk. Brała udział w międzynarodowym programie „LEROPOL,PTH EINDHOVEN” (1992-94), była ekspertem w polsko-amerykańskim badaniu nt. wykorzystania ITC w edukacji, przeprowadzonym przez University of Idaho, USA (2006-07). W 2014 odbyła wizytę studyjną w Kennesaw State University,USA. Jest członkinią Rady Naukowej serii wydawniczej „Oblicza mediów”, Polskiego Towarzystwa Komunikacji Społecznej i Polskiego Towarzystwa Technologii i Mediów Edukacyjnych.Członek Rady Programowej Uniwersytetu Trzeciego Wieku działającego w Uniwersytecie Rzeszowskim. Opublikowała 2 monografie, 108 artykułów naukowych; zredagowała 4 monografie zbiorowe. Zorganizowała 29 konferencji krajowych i zagranicznych. Wypromowała 123 magistrów i 38 licencjatów; recenzentka w przewodach doktorskich i habilitacyjnych, członek komisji habilitacyjnej, a także artykułów naukowych i książek.

Specjalistka z zakresu konstruowania programów kształcenia, analizy procesów komunikacji, wykorzystania multimediów w procesie kształcenia, medioznawca. Odbyła staż naukowy w Holandii w PTH – Eindhoven (De Pedagogisch Technische Hogeschool Nederland). Opublikowała książkę pt.„Opis, wyjaśnienie, norma, ocena. Analiza struktury treści i odbioru dwóch programów telewizyjnych”, Rzeszów 1999 – o tematyce, która mieści się w ramach badań nad tzw. socjalizującą funkcją mass mediów. (W książce między innymi sformułowano zalecenia dla twórców programów telewizyjnych, a zwłaszcza programów przeznaczonych dla dzieci i młodzieży, by uwzględniali w swoich scenariuszach wiedzę opisową, wyjaśniającą, normatywną i oceniającą. Książka od 2002 roku do chwili obecnej  jest w kanonie lektur podstawowych na przedmiocie: Multimedialne programy edukacyjne, realizowanym w Uniwersytecie Warszawskim (zajęcia w systemie ECTS, studia stacjonarne i niestacjonarne, dostęp na stronie:

http://www.pedagog.uw.edu.pl/katalog_zajec/metryczki.php#7.1.71.Multimedialne ).

21 maja 2013 r. na Wydziale Studiów Edukacyjnych UAM w Poznaniu odbyło się kolokwium habilitacyjne dr Marty Wrońskiej,Przedmiotem kolokwium habilitacyjnego był dorobek naukowy i rozprawa habilitacyjna pt. Kultura medialna adolescentów. Studium dostępu i zastosowań. Wydaw. Uniwersytetu Rzeszowskiego, Rzeszów 2012, s.292. Kolokwium zakończyło się pełnym sukcesem!

W dniu 2 października 2013 r. J. M. Rektor Uniwersytetu Rzeszowskiego prof. dr hab. Aleksander Bobko  wręczył:

Pani dr hab. Marcie Wrońskiej z Wydziału Pedagogiczno-Artystycznego nominację potwierdzającą  zatrudnienie na stanowisku profesora nadzwyczajnego Uniwersytetu Rzeszowskiego.

 

 

Autorka licznych artykułów i publikacji naukowych dotyczących zagadnień psychologiczno-pedagogicznych m.in.:

 •  „Podróże intelektualne z Umberto Eco”, w: Sztuka i Filozofia, 14, 1997, UW, Warszawa, s. 199-204.
 • „Dokąd zmierza świat? – dualizm technologii informacyjnych, w: Edukacyjne wyzwania i zagrożenia początku XXI w., red. Ewa Solarczyk – Ambrozik, Andrzej Zduniak, Warszawa – Poznań 2003 r., s. 220-224.
 • “Teacher and Media Education – present state and perspectives”, in „New Directions in Teachers’ Working and Learning Enviroment”, Leiden University, The Netherlands 2003, s. 56-59, ISBN 90-804722-6-3. (współautorzy: J. Miąso, R. Pęczkowski). 
 • Information Technologies as Educational Environs EducatiTeachers and Students  in the Context of Globalization Processes, artykuł napisany w j. ang. (Technologie informacyjne jako środowisko edukacyjne nauczycieli i studentów w kontekście procesów globalizacji). (artykuł wygłoszony  na sesji plenarnej podczas Międzynarodowej  Naukowo-Praktycznej Konferencji  w  Pedagogicznej Akademii Nauk  we Lwowie, 29-30 września 2005. Publikacja: MapmaВРОНСЬКА, Інфораційні  технологіі як освітнє середовище для викладачів і стүдентів ү қонтексті глобалізційних процесів. W: Вісник Љвівського Унівеситету Серія педагогічна Вunусқ 21 Частина1. Львів, Львівьқий національний үніверситет  імені  Івана  Франка 2006, s. 90-98.
 • Medializacja edukacji globalnym wyzwaniem dla nauczycieli, w: S. Dylak, R. Pęczkowski, P. Denicolo (red.) „Procesy globalizacji a kształcenie nauczycieli. Spojrzenie międzykulturowe”, Poznań-Rzeszów 2006, s. 132-139.
 • Teacher training and in-service training in Poland –media competences as a determinant of a modern teacher, artykuł napisany w j.ang., (Kształcenie i doskonalenie nauczycieli w Polsce – kompetencje medialne jako wyznacznik współczesnego nauczyciela) w: Milena Valenčič Uljan, Janez Vogrinc (eds.), “Professional Inductions of Teachers In Europe and Elsewhere”, University of Lubljana, Faculty of Education, Ljubljana 2007, s. 93-102.
 • ‘Television kids’ as a specific social group in a media-dominated world. (artykuł w języku angielskim, Telewizyjne dzieci” jako specyficzna grupa społeczna w „zmediatyzowanym” świecie), w: A. Vosilute (leidino mokslo redaktore Ir sudarytoja) “Socialines grupes: is praeities i dabarati”, Socialiniu Tyrimu Institutas Lietuvos Sociologu Draugija, Vilnius 200 7, s. 151-160. (Institute for Social Research, Vilnius, Litwa).
 • Media, kultura, edukacja, w: W. Pisarek (red.) „Zeszyty Prasoznawcze”, nr 3-4 (191-192), Kraków 2007, s.211-214.

Współredaktorka książek:

 • M. Wrońska, A. Zduniak (red.), Podmiotowość w edukacji ery globalnego społeczeństwa informacyjnego, t.4. Warszawa-Poznań 2004 r., ss. 466.
 • M. Wrońska, P. Waśko. A. Zduniak (red. naukowa) Polski system edukacji po reformie 1999 roku. Stan, perspektywy, zagrożenia, Poznań-Warszawa 2005 r., ss. 424.
 • K. Wolny-Zmorzyński, M. Wrońska, W. Furman (red. naukowa), Miedzy odpowiedzialnością a sensacją. Dziennikarstwo i edukacja na przełomie wieków, Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, Rzeszów 2006, ss. 344.
 • M. Wrońska (red. naukowa) Mała szkoła w przestrzeni medialnej, seria: Oblicza małej szkoły w Polsce i na świecie, Wydaw. Uniwersytet Rzeszowski, Rzeszów 2016, ss. 166, ISBN 978-83-7996-235-8.
 • M. Wrońska, Technologie informacyjne w edukacji – stan obecny i perspektywy ich zastosowania, Lubelski Rocznik Pedagogiczny Vol. 36, nr 4, 2017, s. 11-20; http://journals.umcs.pl/lrp/article/view/4744/5525.
 • M. Wrońska, Zamach na rozum” – rzetelne dziennikarstwo czy nieodpowiedzialna pogoń za sensacją?, Biuletynie Politechniki Lwowskiej 2017 r. W serii „Journalistic Sciences” w numerze 883.
 • M.Wrońska, Kultura medialna nauczycieli i adolescentów – stan obecny i jej perspektywy realizacyjne, w: Skrzydlewski W., (red.), Kultura-Edukacja-Technologia kształcenia.Konteksty nowomedialne, Wydaw.Naukowe UAM, Poznań 2017, s. 129-139.
 • M. Wrońska, Social impact of the government program support for universities of the third age (on the example of the podkarpackie province), s. 275-283, w: Aleksandra Kamińska (ed.), Humanitas University Research Papers, Pedagogy 16/2018, Wydaw. Wyższa Szkoła Humanitas, Sosnowiec 2018.
This entry was posted in Aktualności, dr hab. prof. UR Marta Wrońska, Katedra. Bookmark the permalink.