Prof. nadzw. dr hab. Marta Wrońska

 

Prof. nadzw. dr hab. Marta Wrońska  –  Kierownik Katedry Pedagogiki Medialnej Uniwersytetu Rzeszowskiego. Stopień naukowy doktora nauk humanistycznych uzyskała na Wydziale Dziennikarstwa i Nauk Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego. Specjalistka z zakresu konstruowania programów kształcenia, analizy procesów komunikacji, wykorzystania multimediów w procesie kształcenia, medioznawca. Odbyła staż naukowy w Holandii w PTH – Eindhoven (De Pedagogisch Technische Hogeschool Nederland). Opublikowała książkę pt.„Opis, wyjaśnienie, norma, ocena. Analiza struktury treści i odbioru dwóch programów telewizyjnych”, Rzeszów 1999 – o tematyce, która mieści się w ramach badań nad tzw. socjalizującą funkcją mass mediów. (W książce miedzy innymi sformułowano zalecenia dla twórców programów telewizyjnych, a zwłaszcza programów przeznaczonych dla dzieci i młodzieży, by uwzględniali w swoich scenariuszach wiedzę opisową, wyjaśniającą, normatywną i oceniającą. Książka od 2002 roku do chwili obecnej  jest w kanonie lektur podstawowych na przedmiocie: Multimedialne programy edukacyjne, realizowanym w Uniwersytecie Warszawskim (zajęcia w systemie ECTS, studia stacjonarne i niestacjonarne, dostęp na stronie:http://www.pedagog.uw.edu.pl/katalog_zajec/metryczki.php#7.1.71.Multimedialne ).

21 maja 2013 r. na Wydziale Studiów Edukacyjnych UAM w Poznaniu odbyło się kolokwium habilitacyjne dr Marty Wrońskiej,Przedmiotem kolokwium habilitacyjnego był dorobek naukowy i rozprawa habilitacyjna pt. Kultura medialna adolescentów. Studium dostępu i zastosowań. Wydaw. Uniwersytetu Rzeszowskiego, Rzeszów 2012, s.292. Kolokwium zakończyło się pełnym sukcesem!

W dniu 2 października 2013 r. J. M. Rektor Uniwersytetu Rzeszowskiego prof. dr hab. Aleksander Bobko  wręczył:

Pani dr hab. Marcie Wrońskiej z Wydziału Pedagogiczno-Artystycznego nominację potwierdzającą  zatrudnienie na stanowisku profesora nadzwyczajnego Uniwersytetu Rzeszowskiego

 

 

Autorka licznych artykułów i publikacji naukowych dotyczących zagadnień psychologiczno-pedagogicznych m in.

 „Podróże intelektualne z Umberto Eco”, w: Sztuka i Filozofia, 14, 1997, UW, Warszawa, s. 199-204.

„Dokąd zmierza świat? – dualizm technologii informacyjnych, w: Edukacyjne wyzwania i zagrożenia początku XXI w., red. Ewa Solarczyk – Ambrozik, Andrzej Zduniak, Warszawa – Poznań 2003 r.,s.220 – 224,

“Teacher and Media Education – present state and perspectives”, in „New Directions in Teachers’ Working and Learning Enviroment”, Leiden University, The Netherlands 2003, s.56-59, ISBN 90-804722-6-3. (współautorzy: J. Miąso, R. Pęczkowski). 

Information Technologies as Educational Environs EducatiTeachers and Students  in the Context of Globalization Processes, artykuł napisany w j. ang. (Technologie informacyjne jako środowisko edukacyjne nauczycieli i studentów w kontekście procesów globalizacji). (artykuł wygłoszony  na sesji plenarnej podczas Międzynarodowej  Naukowo-Praktycznej Konferencji  w  Pedagogicznej Akademii Nauk  we Lwowie, 29- 30 września 2005. Publikacja: MapmaВРОНСЬКА, Інфораційні  технологіі як освітнє середовище для викладачів і стүдентів ү қонтексті глобалізційних процесів. W: Вісник Љвівського Унівеситету Серія педагогічна Вunусқ 21 Частина1. Львів, Львівьқий національний үніверситет  імені  Івана  Франка 2006, s.90 – 98.

Medializacja edukacji globalnym wyzwaniem dla nauczycieli, w: S. Dylak, R. Pęczkowski, P. Denicolo (red.) „Procesy globalizacji a kształcenie nauczycieli. Spojrzenie międzykulturowe”, Poznań-Rzeszów 2006, s.132-139.

Teacher training and in-service training in Poland –media competences as a determinant of a modern teacher, artykuł napisany w j.ang., (Kształcenie i doskonalenie nauczycieli w Polsce – kompetencje medialne jako wyznacznik współczesnego nauczyciela) w: Milena Valenčič Uljan, Janez Vogrinc (eds.), “Professional Inductions of Teachers In Europe and Elsewhere”, University of Lubljana, Faculty of Education, Ljubljana 2007, s. 93-102.

‘Television kids’ as a specific social group in a media-dominated world. (artykuł w języku angielskim, Telewizyjne dzieci” jako specyficzna grupa społeczna w „zmediatyzowanym” świecie), w: A. Vosilute (leidino mokslo redaktore Ir sudarytoja) “Socialines grupes: is praeities i dabarati”, Socialiniu Tyrimu Institutas Lietuvos Sociologu Draugija, Vilnius 200 7, s.151-160. (Institute for Social Research, Vilnius, Litwa)

Media, kultura, edukacja, w: W. Pisarek (red.) „Zeszyty Prasoznawcze”, nr 3-4 (191-192), Kraków 2007, s.211-214.

Współredaktorka książek: M. Wrońska, A. Zduniak (red.), Podmiotowość w edukacji ery globalnego społeczeństwa informacyjnego, t.4. Warszawa-Poznań 2004 r., ss.466.
M. Wrońska, P. Waśko. A. Zduniak (red.naukowa) Polski system edukacji po reformie 1999 roku. Stan, perspektywy, zagrożenia, Poznań-Warszawa 2005 r., ss. 424.
Kazimierz Wolny-Zmorzyński, Marta Wrońska, Wojciech Furman (redakcja naukowa), Miedzy odpowiedzialnością a sensacją. Dziennikarstwo i edukacja na przełomie wieków, Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, Rzeszów 2006, ss. 344.

This entry was posted in Aktualności, dr hab. prof. UR Marta Wrońska, Katedra. Bookmark the permalink.