dr Magdalena Wasylewicz

adiunkt
w Katedrze Pedagogiki Medialnej

Kontakt:

Wydział Pedagogiczny,
Katedra Pedagogiki Medialnej
ul. ks. J. Jałowego 24
35-010 RZESZÓW
tel.: 17 8721821; 178721828
e-mail: mwasylewicz@ur.edu.pl

 

ZAINTERESOWANIA NAUKOWE:

 • pedagogika medialna;
 • pedagogika wczesnoszkolna;
 • opieka i wsparcie dziecka ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w obszarach oddziaływań pedagogicznych oraz logopedycznych (diagnoza, terapia);
 • komunikacja interpersonalna, masowa, sieciowa.

 

DOŚWIADCZENIE ZAWODOWE:

 • praca naukowo-dydaktyczna na Wydziale Pedagogicznym;
 • pedagog i logopeda w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej.

 

WYBRANE PUBLIKACJE:

Autorka książki: „Uwarunkowania umiejętności czytania informacji wizualnej”, Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego 2011, ISBN 978-83-7338-687-7.

 1. Komunikacja międzypokoleniowa a nabywanie kompetencji kluczowych w: I. Pirohova, E. Lukac (red.), Vzdelavanie dospelnych v poznatkovo orientowanej spolocnosti, Presov 2010, ISBN 978-80-555-0152-9.
 2. Kompetencje medialne dorosłych jako istotny komponent komunikacji rodziców z dziećmi w: N. Pikuła (red.) Rodzina podmiotem wychowania i kreatorem komunikacji społecznej, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II, Kraków 2010, ISBN 978-83-7438-256-4 s. 397-404.
 3. Portale społecznościowe – wirtualne miejsce spotkań e-pokolenia w: Lewowicki T., Siemieniecki B. (red.), Technologie edukacyjne – tradycja, współczesność, przewidywana przyszłość, Tom I, Wyd. Adam Marszałek, Toruń 2011, s. 103-116, ISBN 978-83-7611-945-0.
 4. Punkty konsultacyjne jako jedna z form pomocy środowiskom zagrożonym marginalizacją w: M. Chodkowska, A. Mach (red.), Pedagogika wobec zagrożeń marginalizacją jednostek, grup i regionów, Wyd. UR Rzeszów 2011, s. 186-192.
 5. Postrzeganie własnej cielesności w kontekście kultury popularnej – zderzenie wymogów przestrzeni medialnej z rzeczywistością w: W. Jakubowski, S. Jaskólska (red.), Kultura mediów, ciało i tożsamość, Wyd. Impuls, Kraków 2011, s. 239-246, ISBN 978-83-7587-654-3.
 6. Uwarunkowania umiejętności czytania informacji wizualnej, Wasylewicz, Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego 2011, ISBN 978-83-7338-687-7.
 7. Przepaść komunikacyjna – czy technologia dzieli pokolenia? (współautorstwo B. Dusza), w: B. Balogowa (red.), Medzigeneracne mosty ustupujeme do roka medzigeneracnej solidarity, Wyd. Uniwersytetu w Preszowie, 2012, s. 449-455, ISBN 978-80-555-0548-0.
 8. Telewizja – międzypokoleniowy most czy mur? (współautorstwo B. Dusza), w: B. Balogowa (red.), Medzigeneracne mosty ustupujeme do roka medzigeneracnej solidarity, Wyd. Uniwersytetu w Preszowie, 2012, s. 356-363, ISBN 978-80-555-0548-0.
 9. Komunikowanie się pokolenia sieci – szansą czy zagrożeniem relacji interpersonalnych, w: T. Lewowicki, B. Siemieniecki (red.), „Cyberprzestrzeń i edukacja”, wyd. Adam Marszałek, Toruń 2012, s. 117-136, ISBN978-83-7780-326-4.
 10. Prowokowane emocje na łamach tygodników opinii, press.pl.
 11. Język dzieci i młodzieży w dobie nowych mediów – charakterystyka zjawiska, w: Marek Lukáč (ed.) Edukácia človeka – problémy a výzvy pre 21. Stornie, Wyd Uniwersytet w Presovie, 2013, s. 274-279, ISBN 978-80-555-0825-2.
 12. Prowokowane emocje na łamach tygodników opinii (współautorstwo G. Polański), w: I. Hofman, D. Kępa-Figura (red.), Współczesne media. Język mediów, Wydawnictwo Uniwersytetu MCS Lublin 2013, ISBN 978-83-7784-261-4, s. 351-366.
 13. Ja” realne i „Ja” wirtualne – tożsama czy nowa wersja samych siebie?, w: J. Morbitzer i E. Musiał (red.), Człowiek – Media – Edukacja, Wyd. Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie, Kraków 2013, s. 427-433, ISBN 978-83-7271-832-7.
 14. Język środowiskowy współczesnych nastolatków w kontekście języka nowych mediów (współautor M. Zielińska), w: A. Myszka (red.), Głos, Język, Komunikacja, Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, Rzeszów 2014, s. 111-119, ISBN 978-83-7996-037-8.
 15. Komunikacja pokolenia sieci. Jakość słowa w dobie nowych mediów, w: M. Kułakowska, A. Myszka, Kultura mówienia dawniej i dziś, Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, Rzeszów 2014, s. 293-301, ISBN 978-83-7338-998-4.
 16. Postrzeganie wartości cenionych przez wybrane osoby życia publicznego (współautorzy S. Rębisz, G. Polański), w: I. Hofman, D. Kępa-Figura, Współczesne media wartości w mediach, wartości mediów, tom II Wartości mediów, Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin 2014, s. 213-224, ISBN 978-83-7784-467-0.
 17. Książka papierowa czy elektroniczna – preferencje czytelnicze dzieci i rodziców w dobie ekspansji nowych technologii, w: J. Morbitzer, E. Musiał, Człowiek, Media, Edukacja, Wydawnictwo Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie, Kraków 2014, s. 362- 372, ISBN 978-83-7271-892-1.
 18. Działania przeciw wykluczeniu cyfrowemu dzieci i młodzieży – edukacyjny aspekt zjawiska, w: Edukacja – Technika – Informatyka, Kwartalnik Naukowy Nr 4 (14) 2015, Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego.
 19. Miejsce i rola Internetu i mediów społecznościowych w przestrzeni edukacyjnej (współautor J. Czopek), w: K. Denek, A. Kamińska, P. Oleśniewicz (red.), Edukacja jutra. Nowe technologie w kształceniu, Oficyna Wydawnicza Humanis 2015, s.141-158 ISBN 978-83-61991-60-1.
 20. Język (polski?) w komunikacji pokolenia ery mediów w: Danuta Morańska, Marek Walancik, Człowiek i cyberprzestrzeń. Implikacje wielowymiarowe, Wyd. Naukowe WSB, Dąbrowa Górnicza 2016.
 21. Transformacja sposobu komunikowania się pokolenia X, Y, Z – bilans zysków i strat, w: Pedagogika Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Humanitas 13/2016, s. 133-142, ISSN 1896-4591.
 22. „Komunikowanie o sobie” w internecie w dobie dominacji ikonosfery, w: Edukacja – Technika – Informatyka, Kwartalnik Naukowy Nr 3(17)2016, Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, s. 172-177, ISSN 2080-9069.
 23. Autorytety medialne – starcie czy wsparcie autorytetów realnych współczesnej młodzieży, w: Lubelski Rocznik Pedagogiczny, VOL. 35, Nr 1 2016, Wydawnictwo UMCS, s. 99-110, ISNN 0137-6136.
 24. Ikonosfera w komunikacji a prywatność współczesnej młodzieży”, w: Pedagogika Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Humanitas 15/2017 ISSN 1896-4591, Sosnowiec 2017 s. 95-102.
 25. „Komunikacja niewerbalna pokolenia sieci”, w: EDUKACJA – TECHNIKA – INFORMATYKA, Kwartalnik Naukowy Nr 3 (21) 2017 Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, Rzeszów 2017, ISSN 2080-9069, s.245-249.
 26. Gesty w komunikacji współczesnej młodzieży ery mediów”, w: EDUKACJA – TECHNIKA – INFORMATYKA, Kwartalnik Naukowy Nr 3(25) 2018 Rzeszów 2017,  ISSN 2080-9069, s. 260-268.
 27. „Internet activity and the sense of alienation of young people in the media age interdisciplinary”, w:  Contexts of Special Pedagogy NUMBER 23/2018, s. 153-168,  ISSN 2300-391X.

 

 

This entry was posted in dr Magdalena Wasylewicz. Bookmark the permalink.